11Nights/12Days

HM07
Delhi/Chandigarh-Shimla (2N)-Manali (3N)-Dharamshala (1N)-Dalhousie (2N)-Amritsar(1N)-Chandigarh(1N)-Delhi(1N)-Delhi
11Nights/12Days

10Nights/11Days

HM06
Delhi/Chandigarh-Shimla (2N)-Manali (3N)-Dharamshala (1N)-Dalhousie (2N)-Amritsar(1N)-Chandigarh(1N)-Chandigarh/Delhi
10Nights/11Days

9Nights/10Days

HM05
Delhi/Chandigarh-Shimla (2N)-Manali (3N)-Dharamshala (1N)-Dalhousie (2N)-Amritsar(1N)-Amritsar/Delhi
9Nights/10Days

8Nights/9Days

HM04
Delhi/Chandigarh-Shimla (2N)-Manali (3N)-Dalhousie(2N)-Chandigarh(1N)-Chandigarh/Delhi
8Nights/9Days

8Nights/9Days

HM03
Delhi/Chandigarh-Shimla (2N)-Manali (3N)-Dharamshala (1N)-Dalhousie (2N)-Pathankot/Chandigarh
8Nights/9Days

6Nights/7Days

HM02
Delhi/Chandigarh-Shimla (2N)-Manali (3N)-Chandigarh(1N)-Chandigarh/Delhi
6Nights/7Days

5Nights/6Days

HM01
Delhi/Chandigarh-Shimla (2N)-Manali (3N)-Chandigarh/Delhi
5Nights/6Days