Jaipur (2N)-Bikaner (1N)-Jaisalmer (2N)-Jodhpur (1N)-Udaipur (1N)

Jaipur (2N)-Bikaner (1N)-Jaisalmer (2N)-Jodhpur (1N)-Udaipur (1N)
(7Nights/8Days)

Jaipur (2N)-Bikaner (1N)-Jaisalmer (2N)-Jodhpur (1N)

Jaipur (2N)-Bikaner (1N)-Jaisalmer (2N)-Jodhpur (1N)
(6Nights/7Days)

Udaipur (2N)-Jaisalmer (2N)-Jodhpur (2N)

Udaipur (2N)-Jaisalmer (2N)-Jodhpur (2N)
(6Nights/7Days)